Vlaamse Veerkracht: relanceplannen

Dit artikel is deel van Digitale inclusie

In september 2020 stelde de Vlaamse regering haar relanceplan Vlaamse Veerkracht voor. Met dit plan zette Vlaanderen de grote lijnen uit om het maatschappelijk en economisch weefsel te herstellen na de coronacrisis. Het plan heeft zeven speerpunten, waarvan er een de ‘digitale transformatie en de ontwikkeling van digitale talenten’ omvat. Verschillende beleidsdomeinen zetten hiermee in op digitale inclusie. 

We bespreken kort zes relanceplannen vanuit vier verschillende beleidsdomeinen: Werk & Sociale economie, Binnenlands bestuur, Jeugd & Media en Onderwijs. We verwijzen ook steeds door naar meer informatie indien die beschikbaar is.

 • Budget: 50 miljoen
 • Beleidsdomein en bevoegde minister: Werk en Sociale economie - Jo Brouns (CD&V)
 • Doelgroep: volwassen bevolking
 • Contactpersoon: hans.rymenams@vlaanderen.be

Dit project wil diverse partners, zoals overheden, bedrijven, kennisinstellingen en het middenveld, in lokale samenwerkingsverbanden of hubs als ‘digibanken’ verenigen. Om dit te realiseren zullen projectoproepen uitgeschreven worden waarbij samenwerkingsverbanden zich kandidaat kunnen stellen om samen een ‘digibank’ op te richten. De oproep zal in meerdere indieningsrondes opengesteld worden, en zal lopen t.e.m. 2024. Er zullen twee oproepen komen: één om strategische partnerschappen vorm te geven, een ander om bestaande partnerschappen de kans te geven een strategie uit te voeren.

De oproep heeft drie doelstellingen:

 • Gelijke toegang voorzien tot digitale technologie, door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context.
 • Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).
 • Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten via zogenaamde fysieke ‘knooppunten’.

Meer weten? https://digibanken.vlaanderen.be/

 • Budget: 50 miljoen
 • Beleidsdomein en bevoegde minister: Binnenlands Bestuur - Bart Somers (Open VLD)
 • Doelgroep: lokale besturen

Dit beleidsplan wil lokale besturen ondersteunen om hun digitaal inclusie beleid te versterken of op te starten. Hiervoor zal er enerzijds financiële ondersteuning voorzien worden, en anderzijds zullen VVSG en Mediawijs een ondersteunende rol opnemen. Dit in de vorm van kennisdeling, verzameling van goede praktijken, ontwikkeling van lesmateriaal en handleidingen, netwerken van digihelpers en de opleiding van overheidspersoneel.

Meer weten? Iedereen digitaal: 108 lokale besturen bestrijden digitale uitsluiting | Lokaal Bestuur Vlaanderen

 • Budget: 250.000 euro
 • Beleidsdomein en bevoegde minister: Media en Jeugd - Benjamin Dalle (CD&V)
 • Doelgroep: kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en senioren

Met ‘Iedereen Digitaal’ wil Minister Dalle de ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid versnellen binnen sectoren, organisaties en voorzieningen die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in Vlaanderen (onder meer de sectoren onder Agentschap Opgroeien, een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, leden van de Vlaamse ouderenraad, vormingsorganisaties bij het sociaal-cultureel jeugd- en volwassenenwerk, het Jeugdwelzijnswerk, enz.).

Meer weten? Beslissing Vlaamse regering

Vanuit het Departement Onderwijs en Vorming (Ben Weyts, N-VA) komen er ten slotte twee plannen. Enerzijds is er ‘Digisprong’, bedoeld om het leerplichtonderwijs een digitale boost te geven, anderzijds is er Edusprong, dat zich meer richt op het volwassenenonderwijs.

 • Budget: 375 miljoen
 • Beleidsdomein en bevoegd minister: Onderwijs en Vorming - Ben Weyts (N-VA)
 • Doelgroep: hoofdzakelijk leerplichtonderwijs
 • Contactpersoon: via het contactformulier op digisprong.be

Het Digisprong plan heeft 4 speerpunten:

 1. Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voorzien voor alle scholen van het leerplichtonderwijs (waaronder een digitaal toestel voor elke leerling vanaf het 5e leerjaar).
 2. Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid implementeren.
 3. ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders aanwerven en aangepaste digitale leermiddelen inzetten.
 4. Een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ oprichten ten dienste van het onderwijsveld.

Meer weten? www.digisprong.be

Het Edusprong plan heeft 4 speerpunten:

 1. Het volwassenenonderwijs vervult een belangrijke rol in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren.
 2. Versterken van arbeidsmarktkansen via om-en bijscholen.
 3. Versterking van digitale competenties.
 4. Gericht inzetten op kwalificatie.

Meer weten? Beslissing Vlaamse regering

 • Budget: 1,9 miljoen euro
 • Beleidsdomein en bevoegde minister: integratie en inburgering - Bart Somers (Open VLD)
 • Doelgroep: inburgeraars

Het integratietraject wordt in de komende jaren aangepast en gedigitaliseerd. De vlaamse regering stelt relancemiddelen ter beschikking voor de toekomstvisie Kruispuntbank Inburgering, voor Community building en digital marketing, voor het klantenportaal en -dienstverlening, het online leren en testen, Nederlandse taalverwerving en het versterken van digitale vaardigheden van inburgeraars en medewerkers.

Meer weten? Beslissing Vlaamse regering

 • Budget: 5 miljoen
 • Beleidsdomein en bevoegd minister: Welzijn – Hilde Crevits (CD&V)
 • Doelgroep: kinderen, jongeren en gezinnen in de Jeugdhulp
 • Contactpersoon: bandbreedte@opgroeien.be

Bandbreedte staat voor een intensief digitaliseringstraject in de jeugdhulp. Met een combinatie van online én offline methodieken, wil men jongeren beter bereiken en meer wegen installeren voor jongeren naar jeugdhulp. Hoe?

 1. Het Burgerprofiel voor jongeren is een eerste realisatie. Minderjarigen vanaf 12 jaar kunnen daar hun jeugdhulphistoriek terugvinden.
 2. Ten tweede wordt er ingezet op een veilig digitaal communicatiekanaal waar jongeren, gezinnen en hulpverleners met elkaar kunnen communiceren.
 3. Verder komt er een groot vormingsaanbod om hulpverleners op te leiden tot mediacoaches. Die zullen een cruciale rol spelen binnen hun organisatie om ook collega’s aan boord te krijgen van de digitale sneltrein.
 4. Ook is er budget voorzien voor het screenen van 100 apps en sites voor jongeren, ouders en hulpverleners in de Jeugdhulp.

Meer weten? https://www.opgroeien.be/bandbreedte

Daarnaast worden er ook in Brussel, Wallonië en op federaal niveau plannen opgemaakt. Op federaal niveau kijken we vooral met veel aandacht naar de plannen voor de herziening van het sociaal tarief voor telecom van minister De Sutter, en de plannen van minister Lalieux voor kwetsbare groepen, evenals de plannen van minister Michel.

Gepubliceerd op 5 november 2021