Privacyverklaring website Mediawijs

Dit document bevat informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de website van Mediawijs. IMEC (Interuniversitair Micro-Electronica Centrum) VZW, KBO nr. 0425.260.668, een Belgische vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel in Kapeldreef 75, 3001 Leuven, België, en door alle met IMEC verbonden verenigingen of vennootschappen in de E.U. (hierna genoemd: “IMEC”) in functie van het werk van het projectteam van Mediawijs, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de activiteiten van Mediawijs.

IMEC neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen zoals die zijn voorgeschreven door de algemene verordening gegevensbescherming, desgevallend aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop Imec persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van IMEC, via privacy@imec.be. Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Via de website Mediawijs worden bepaalde gegevens verwerkt die het mogelijk maken om u te identificeren. Dit zijn persoonsgegevens.

Het betreft de informatie die u o.a. deelt voor het ontvangen van de nieuwbrief, het aanmelden voor nieuwe projecten of opleidingen, met name:

 • uw voornaam
 • uw achternaam
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • facturatiegegevens
 • organisatie
 • functie
 • informatie m.b.t. klasniveau
 • IP adres

Indien u contactgegevens van een collega zou invullen, verzoeken we u om dit voorafgaandelijk aan deze collega te laten weten en hierbij te verwijzen naar deze privacyverklaring.

Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens?

Uw gegevens worden verzameld zodat wij de door u gevraagde dienstverlening kunnen leveren. Dit kan zijn:

 • zich inschrijven voor een van onze opleidingen en vormingen
 • zich registreren voor een van onze events
 • deelnemen aan een project van mediawijs
 • zich inschrijven voor een nieuwsbrief
 • deelnemen aan een wedstrijd
 • deelnemen aan een van onze onderzoeksprojecten.
 • indien u deze aanvaard hebt, het tracken van uw surfgedrag via cookies (voor meer informatie, ga naar de cookiepolicy).

Wat is de verwerkingsgrond voor deze gegevensverwerking?

Gegevens worden verwerkt op grond van de toestemming van de betrokkene.  Door het invullen van de velden waar de contactgegevens verzameld worden in het aanmeldformulier, wordt u geacht toestemming te geven voor deze verwerking.  Ook het aanvinken van het vakje waarmee u te kennen geeft dat u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, geldt als de toestemming hiervoor. Indien u hier contactgegevens van een collega ingeeft, dient u hiervoor voorafgaandelijk de toestemming van deze collega te hebben verkregen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.  Deze intrekking heeft tot gevolg dat de opgeslagen persoonsgegevens verwijderd worden.

Het invullen van de persoonlijke contactgegevens is niet verplicht. Door dit niet te doen kan het wel zijn dat er geen contact met u opgenomen kan worden om meer informatie te krijgen over de aanbieding/deelnemende organisatie.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens zullen niet langer verwerkt worden dan voor de doeleinden waarvoor ze verzamelend werden. Dit betekent dat ze zullen verwijderd worden na vijf jaar na laatste contact. Ook indien u ons verzoekt om deze persoonsgegevens te verwijderen en u uw toestemming voor de verwerking intrekt, zullen deze verwijderd worden.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met anderen?

Jouw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met partners waarmee wij samen werken om onze dienstverlening mogelijk te maken. Dit kan gaan over:

 • mail providers
 • catering diensten
 • Mediacoach voor het begeleiden van projecten
 • partners waarmee Mediawijs samenwerkt in het kader van Mediamenu.

Imec zal er op toezien dat je gegevens steeds voldoende beschermd worden o.m. door het afsluiten van de vereiste contracten en samenwerkingen met landen of organisaties die een gelijkwaardige bescherming garanderen.

Welke rechten hebt u bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u volgende rechten:

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegeven;
 • het recht op beperking van de verwerking; en
 • het recht om uw toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot uitoefening van uw rechten indienen via het contactformulier op de website. Of u kan uw verzoek rechtstreeks richten per e-mail naar privacy@mediawijs.be. U kunt IMEC hiervoor ook schriftelijk contacteren op het adres: Kapeldreef 75, 3001 Leuven. 

Wat moet u doen indien u het oneens bent met de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden?

Indien u vragen of opmerkingen hebt op de wijze waarop uw gegevens verwerkt worden door Mediawijs, kunt u terecht bij privacy@mediawijs.be. 

Daarnaast kan u uiteraard steeds de functionaris voor gegevensbescherming van IMEC contacteren via privacy @imec.be. En kan u ook steeds een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel).  Meer informatie over de wijze waarop dit kan gebeuren vindt u hier.

Contact

IMEC VZW, Kapeldreef 75, 3001 Leuven

DPO: Klaas Ghesquiere (privacy@imec.be)

Meer informatie over hoe IMEC omgaat met persoonsgegevens kan u hier vinden.