Mediawijs als partner in mediawijze projecten

Mediawijs is en was de afgelopen jaren partner in heel wat lokale, nationale en internationale projecten. Ontdek hier de lopende en belangrijkste afgelopen projecten.

Wil je graag met samenwerken met Mediawijs? Neem contact op.

Lopende projecten

Het Belgian Better Internet Consortium brengt de belangrijkste Belgische bewustmakingsinitiatieven samen door coördinatie en bereik te verhogen door dialoog en samenwerking. De partners werken samen aan een centrale database, Safer Internet Day ... Lees meer.

DDESTINY (Digital DESTINY) wil leraren van het eerste tot vierde leerjaar in het basisonderwijs helpen om sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkkeling van leerlingen te bevorderen, zodat zij effectieve blended learning-ervaringen kunnen inzetten op gebied van duurzame ontwikkeling. Lees meer.

(Digi)taal@Work wil taal- en digitale oefenkansen creeëren voor inburgeraars, om hen vanaf de start van hun inburgeringstraject te ondersteunen bij het geïntegreerd ontwikkelen van de vereiste talige en digitale competenties, met als doel hun economische zelfredzaamheid te versterken. Lees meer.

Het project Digivaardig in Zorg en Welzijn zet enerzijds in op het creëren van bewustzijn rond het knelpunt van digitale vaardigheden van de medewerkers uit de zorg- en welzijnsorganisaties en anderzijds op de nood aan beleid over digitale inclusie en mediawijsheid binnen deze sectoren. Lees meer.

EDMO BELUX wil de krachten van onderzoekers, journalisten, factcheckers en educatieve organisaties uit België en Luxemburg bundelen om een echt interdisciplinair netwerk te worden in de strijd tegen desinformatie. Lees meer.

EDUmake-partners in België, Kroatië en Nederland creëren gelokaliseerde versies van bestaand EDUbox-materiaal voor 12- tot 18-jarigen, zoals ontwikkeld door de VRT, op basis van hoogwaardige audiovisuele inhoud en interactieve interactieve strategieën. Daarnaast wordt er ook een nieuwe EDUbox ontwikkeld in kader van de Europese verkiezingen. Lees meer.

Facts4All is een project waarbij België, Finland en Malta de handen in elkaar slaan om vanuit een intergenerationele 'whole school approach' desinformatie in een lokale gemeenschap kan aan te pakken. Lees meer.

Het project NieuwsWijsNeuzen maakt kinderen (8-12 jaar) weerbaarder tegen desinformatie door in te zetten op nieuwswijsheid, zowel aan de zijde van (jeugd)journalisten als aan de zijde van kinderen. Lees meer.

Wat moet een leerkracht weten over polarisatie en identiteit en hoe kan je een klas kritisch leren omgaan met (des)informatie? No Cap reikt leerkrachten in 3 online leermodules handvaten aan bij de preventie van radicalisering. Lees meer.

SMaRT-EU (Social Media Resilience Toolkit) is een intergenerationeel project dat tips en tools voorziet om onderwerpen zoals (sociale) media, kritisch omgaan met informatie en burgerparticipatie te bespreken onder jongeren, oudere mensen én de professionals die werken met deze groepen. Lees meer.

Het project Telewerk inclusief organiseren wil ingaan op de minder zichtbare barrières zowel vanuit werkgevers- als werknemerskant die de toegang tot een goede organisatie van het telewerk belemmeren. Lees meer.

TeaMLit wil een duurzaam netwerk uitbouwen dat ondersteuning, richtlijnen en tools biedt aan Europese lerarenopleiders die inzetten op mediawijsheid. Op die manier willen we de mediawijsheid van leraren en hun didactische vaardigheden over mediawijsheid versterken. Er gaat specifieke aandacht naar het versterken van vaardigheden om desinformatie aan te pakken. Lees meer.

Afgelopen projecten

Een greep uit de belangrijkste projecten:

Campagnes en overleg

Daarnaast neemt Mediawijs neemt ook als partner deel aan campagnes en coördineert Mediawijs het overleg binnen en tussen een aantal sectoren.