Facts4All is een project waarbij België, Finland en Malta de handen in elkaar slaan om vanuit een intergenerationele 'whole school approach' desinformatie in een lokale gemeenschap kan aan te pakken. 

Meer weten over dit project? Contacteer onze collega's Bert Pieters, Jeroen Hermans of Louis Demeulenaere.

Facts4All - Schools as community hubs against disinformation is een eenjarig project dat gericht is op bewustmaking en kritisch denken met betrekking tot online desinformatie bij alle generaties - met name jongeren en hun (groot)ouders. 

Wat is Facts4All

Nepnieuws, echokamers, filterbubbels en een aantal bekende en opkomende online risico's en uitdagingen worden steeds een groter probleem. Het is het niet langer voldoende om individuen operationele vaardigheden aan te leren of te leren hoe zij hun privacy of reputatie online kunnen beschermen.

De nieuwe rol van (sociale) media vereist een nieuwe aanpak van het onderwijs in sociale mediageletterdheid, gericht op enerzijds het vermogen om kritisch te denken en de betrouwbaarheid van via sociale media gedeelde informatie te beoordelen, en anderzijds het vermogen om verantwoordelijk te handelen bij het creëren en delen van informatie online. Dit vereist kennis van de werking van digitale media en van de wijze waarop online mediaboodschappen worden geproduceerd, gedeeld en verspreid.

Schooldirecties en leraren.

 • Desinformatie
 • Sociale media

mei 2021 tot en met april 2022.

Het doel van dit project

 • Alle burgers ondersteunen, inclusief leerlingen en hun (groot)ouders, maar ook de leden van de lokale gemeenschap, om competenties in kritisch denken te ontwikkelen en toegang te krijgen tot informatie- en participatie-instrumenten.
 • Bevorderen van intergenerationeel samenwerkend (online) leren en tweerichting mentoractiviteiten, waarbij zowel de technische als de functionele/culturele kloof wordt aangepakt.
 • Verder gaan dan een eenrichtingsmentorschap en traditionele vrijwilligersprogramma's in de gemeenschap om samenwerkend intergenerationeel (online) leren te ondersteunen.
 • Het potentieel van scholen gebruiken als hubs voor intergenerationeel (online) leren over desinformatie en actief burgerschap voor lokale gemeenschappen.

De resultaten van dit project

Om het bewustzijn en kritisch denken over online desinformatie te verhogen wordt een Massive Open Online Course (MOOC) ontwikkeld die basis- en secundaire scholen in staat stelt om te functioneren als intergenerationele leerhubs tegen desinformatie door middel van betrokkenheid van de gemeenschap. Verder zullen er nog materialen verzameld worden en activiteiten georganiseerd worden om desinformatie in een lokale gemeenschap aan te pakken.

De deelnemers van de MOOC, en in een tweede fase hun leerlingen en de bredere scholengemeenschap zullen leren:

 • Te begrijpen welke onderwerpen en thema’s over desinformatie belangrijk zijn in hun gemeenschap
 • Online desinformatie te identificeren en begrijpen wat het is, welke methodes en mechanismen worden gebruikt om desinformatie te creëren, te verspreiden en te versterken
 • Inzien hoe mis- en desinformatie onvermijdelijk het publieke debat verstoort en polariseert, zowel online als offline
 • Een actiever gebruik van sociale media tools te verkennen en te benutten, vooral mogelijkheden voor samenwerking en het creëren van inhoud op sociale mediaplatformen
 • Een participatieve, lokale en intergenerationele aanpak te hanteren, die afgestemd is op de behoeften van de plaatselijke scholengemeenschap en beroep doet op alle betrokken partijen zoals lokale beleidsmakers
 • Specifieke instrumenten te testen en toe te passen, waaronder voorbeelden voor actuele kwesties die belangrijk zijn in hun lokale gemeenschap en voor verschillende specifieke sociale mediaplatforms, om zicht te krijgen op hoe ze werken
 • De lokale gemeenschap samenbrengen rond onderwerp die tot verdeeldheid leidt in een poging om een positief verschil te maken voor de samenleving.

Meer weten?

Surf naar de onderzoekspagina van European School Net voor meer informatie over het Facts4ALL project. 

Het project 'FACTS4ALL' is een ‘Media Literacy for All’-pilootproject ge-co-financierd door de European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology als onderdeel van het Pilot Project – Media Literacy For All. De informatie en meningen op in de producten van dit project zijn die van de auteur(s) en geven niet noodzakelijk de officiële mening van de Europese Unie weer. Noch de instellingen en organen van de Europese Unie, noch enige persoon die namens hen optreedt, kan verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat van de informatie die erin is vervat.