MICTIVO

Het vijfjaarlijkse MICTIVO-onderzoek gaat na hoe het staat met de ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs en de basiseducatie. De studie monitort de onderwijs-ICT-indicatoren over infrastructuur en beleid, gebruik, competenties en percepties. Zowel leraren, leerlingen als directieleden nemen deel aan het onderzoek.

Een onderzoek van de Vlaamse Overheid.

Wat is MICTIVO

Meer info

De Vlaamse Overheid investeert al geruime tijd in projecten, infrastructuur en de professionalisering van leerkrachten en directieleden om ICT in te bedden in alle niveaus van het onderwijs. Om de impact van dat beleid in kaart te brengen en te analyseren, werd in 2007 de allereerste Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs (MICTIVO) uitgevoerd. Het doel was om een wetenschappelijk gefundeerd meetinstrument te ontwikkelen om ICT in het onderwijs systematisch te monitoren.

Het MICTIVO-onderzoek levert zowel de overheid als scholen objectieve en beleidsrelevante data over het actuele belang en de integratie van ICT in het onderwijs.

Centrale vragen zijn:

  • Welke hardware, software en randapparatuur is er beschikbaar op scholen? Wat is de herkomst daarvan?
  • In welke mate maken lesgevers gebruik van educatieve games?
  • In welke mate maken leerlingen gebruik van ICT op school of om huiswerk te maken?
  • Hoe beoordelen lesgevers de kwaliteit van het ICT-beleid?

MICTIVO is een online onderzoek bij directies, leraren en leerlingen. Zowel het lager onderwijs, het secundair onderwijs als de basiseducatie wordt onderzocht.