5 basiselementen van een anticyberpestbeleid op school

Dit artikel is deel van Cyberpesten

Wil je cyberpesten integreren in je antipestbeleid op school? Of wil je een nieuw, alomvattend beleid creëren om zowel offline als online pestgedrag aan te pakken? Ontdek welke basiselementen je zeker niet mag vergeten.

Visietekst

Een goed anti(cyber)pestbeleid leg je vast in één heldere visietekst, die de hele schoolwerking kan raadplegen. Denk daarbij na over een duurzame en integrale aanpak, in plaats van te focussen op eenmalige acties.

Verduidelijk onder meer de volgende zaken in je visietekst:

  • Wat wordt er minimaal verwacht van alle betrokken partijen (leerlingen, leerkrachten en ouders)?
  • Wie draagt welke verantwoordelijkheid?
  • Waar kan iedereen terecht bij vragen of problemen?

Antipestwerkgroep

Stel een werkgroep samen die de steun krijgt van de schooldirectie om de hele anti(cyber)pestwerking te bewaken en aan te sturen. De werkgroep kan bijvoorbeeld instaan voor de organisatie van toezicht op de speelplaats, het samenstellen van een gevarieerd spel- of activiteitenaanbod of de inrichting van rustige zones voor leerlingen die daar nood aan hebben. Ook kan de werkgroep een netwerk van externe hulpverleners uitbouwen waarop de school, indien nodig, een beroep kan doen.

Meldpunten

Installeer meerdere, laagdrempelige meldpunten voor (cyber)pestgedrag. Voorzie zowel online als offline meldpunten, waar slachtoffers en getuigen eventueel anoniem terechtkunnen. Benadruk tegenover alle betrokkenen dat de meldpunten er ook zijn voor omstaanders: die laatsten zijn cruciaal om het pestgedrag te stoppen.

Voeg eraan toe dat melden niet gelijkstaat aan klikken, integendeel: sensibiliseer de leerlingen om als getuigen hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Bijscholing

Blijf doelgericht inzetten op de professionalisering van alle leerkrachten en iedereen die leerlingen begeleidt of ondersteunt. Leerlingen waarderen het als volwassenen inzicht hebben in hun online leefwereld. De kans is dan groter dat ze zich begrepen voelen en hulp (blijven) zoeken.

Dialoog

Spoor leerkrachten aan om in dialoog te gaan met leerlingen over cyberpesten, zowel tijdens als buiten de lessen. Zo blijven ze geïnformeerd, kunnen ze signalen opvangen en kunnen ze hulp aanreiken bij een vermoedelijke (cyber)pestsituatie. Een volledige les over cyberpesten is alvast een goed begin om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Organiseer daarnaast op regelmatige tijdstippen een schoolbevraging om de omvang van cyberpesten en aanverwante problemen na te gaan. Dat kan via eenvoudige vragenlijsten, maar evengoed aan de hand van focusgroepen. Ga telkens na of je evoluties waarneemt en pas je beleid aan indien nodig.

Gepubliceerd op 5 november 2021